Ustrojstvo ustanove

Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj Vrtića.

Vrtićem upravlja Upravno vijeće. Upravno vijeće ima sedam članova:
-tri člana Upravnog vijeća imenuje Osnivač Grad Supetar iz reda javnih djelatnika,
-jednog člana Upravnog vijeća imenuje Osnivač Općina Nerežišća iz reda javnih djelatnika
-jednog člana Upravnog vijeća biraju roditelji djece korisnika usluga Vrtića,
-dva člana Upravnog vijeća bira se iz redova odgojitelja i stručnih suradnika Vrtića.

Odgojiteljsko vijeće je stručno tijelo vrtića koje sudjeluje u utvrđivanju plana i programa rada Vrtića, prati njegovo ostvarivanje, raspravlja i odlučuje o stručnim pitanjima rada, potiče i promiče stručni rad te obavlja i druge stručne poslove utvrđene Zakonom, Statutom i općim aktima Vrtića.

U realizaciji procesa rada predškolske ustanove DJEČJI VRTIĆ MRVICA sudjeluju radnici u obavljanju poslova na radnim mjestima i to prema slijedećim skupinama poslova:

Poslovodni i stručni voditelj ustanove:
-ravnatelj Irena Caglević

OBAVIJEST - Mariju Vuković iz Supetra, odgojitelj, Upravno vijeće DV Mrvica imenovalo je zamjenicom ravnateljice  za vrijeme korištenja rodiljnog dopusta do povratka na posao  ravnateljice Irene Caglević  od  12. lipnja 2023. godine. Marija Vuković odabrana je iz redova članova odgojiteljskog vijeća  sukladno  Zakonu i  Statutu Dječjeg vrtića Mrvica (Na temelju članka  37.a Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju(NN 10/97, 107/07 , 94/13,98/19 i 57/22)

Stručno-pedagoški poslovi:
-pedagog: Jelica Bezmalinović/ kontakt broj: 021/630-080
-zdravstveni voditeljica: Marijana Strukan

Odgojno-obrazovni rad:
-odgojitelji

Pravni, administrativni i računovodstveno-financijski poslovi:
- voditelj računovodstva: Klara Bjažević / kontakt broj: 021/630-080

Pomoćno-tehnički poslovi:
-kuharica
-pomoćna kuharica
-domar-ložač
-spremačice